Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Financieringsvoorbehoud bij het kopen van een woning

  • By:MM-Beheer66T
  • 0 Comment

Ingeval u een huis wilt kopen weet u meestal aan welke vereisten uw toekomstige woning moet voldoen. Echter, de meest essentiële factor bij het kopen van een huis is de koopprijs. Op voorhand heeft u deze wel al in gedachten. Op het moment dat u een huis op het oog heeft en u daadwerkelijk wilt overgaan tot het sluiten van de koop, zult u eerst banken moeten benaderen die u de koop van een woning willen financieren.

 

Nu bekend is dat banken in deze tijd minder makkelijk en snel overgaan tot het verstrekken van een hypotheek dan voorheen, is het van belang dat u er goed op let dat er een financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst wordt opgenomen.

 

Een financieringsvoorbehoud houdt in dat u als koper van onroerend goed de koopovereenkomst kan ontbinden, indien u op een in de koopovereenkomst overeengekomen datum geen toezegging hebt gekregen van een of meer geldverstrekkende instellingen voor het aangaan van een financiering voor het onroerend goed. Op deze manier is het mogelijk, alvorens er duidelijkheid is ontstaan over een eventuele financiering, veilig om een koopovereenkomst te sluiten. Toch gaat dit geregeld mis.

 

In de praktijk komt het er bijna altijd op neer dat een koper en verkoper bij de koop van een huis een koopovereenkomst sluiten. In de meeste standaard koopovereenkomsten wordt er een financieringsvoorbehoud opgenomen. Als men de financiering niet rond krijgt dan kan men als koper binnen de in de koopovereenkomst aangegeven termijn deze ontbindende voorwaarde inroepen. Laat u als koper deze termijn verstrijken omdat de financiering binnen de overeengekomen termijn niet rond is, dan heeft men een groot probleem. De koopovereenkomst blijft dan namelijk in stand. In de meeste gevallen zal de verkoper de koopovereenkomst ontbinden omdat u de koopovereenkomst financieel niet kan nakomen. Echter, men is dan wel gehouden aan het contractuele boetebeding dat bijna in elke overeenkomst is opgenomen. Dit wil zeggen dat u als koper aan de verkoper een bedrag verschuldigd bent van normaal gesproken 10% van de verkoopwaarde. Dit kan u snel tienduizenden euro’s kosten.

 

Om ellende te voorkomen dient u de verkoper uiterlijk de eerste werkdag na de expiratiedatum per aangetekende brief of per fax met verzendbevestiging kenbaar te maken dat u geen hypothecaire lening of een daartoe strekkend aanbod hebt verkregen. Pas dan kan de verkoper de koopovereenkomst ontbinden. Toch bestaan er nog enkele valkuilen. De verkoper zal de koopovereenkomst pas ontbinden wanneer u “al het redelijk mogelijke” hebt gedaan om de financiering rond te krijgen en u dit “goed gedocumenteerd” aan de verkoper kenbaar maakt.

 

“Al het redelijk mogelijke”:

Volgens vaste jurisprudentie (lees: rechtersrecht) dient u als koper de nodige actie te ondernemen. U dient op zijn minst twee financieringsaanvragen te hebben gedaan. Zijn de gedane aanvragen afgewezen dan dient u dit als koper aan de verkoper kenbaar te maken. Hierbij is niet alleen de vorm maar ook de inhoud van dit bericht van groot belang. Om op zeker te gaan doet u er goed aan om de vormvoorschriften uit de koopovereenkomst over te nemen. Stuur dus altijd een aangetekende brief of een faxbericht met verzendbevestiging. Echter, de meeste fouten worden gemaakt bij de inhoud van het te verzenden bericht.

 

“Goed gedocumenteerd”

Door alleen maar kenbaar te maken dat u de financiering niet rond hebt gekregen is niet voldoende. Zelfs een brief met kopieën van de financieringsafwijzingen is niet voldoende. De verkoper moet zich namelijk een goed beeld kunnen vormen waarom u als koper geen financiering hebt verkregen en daarom een beroep doet op de ontbindende financieringsvoorwaarde. Er moet blijken dat er reële financieringsaanvragen zijn ingediend. Dus wanneer uit de afwijzingsbrieven van de banken niet blijkt welke aanvraag is worden gedaan, zullen kopieën van de financieringsaanvragen moeten worden bijgevoegd.

 

Conclusie:

Voor een rechtsgeldig beroep op het financieringsvoorbehoud dient u als koper al het redelijk mogelijke te hebben gedaan, wil een dergelijk beroep slagen. Verder dient u er zich van bewust te zijn dat u de verkoper duidelijk moet kunnen maken waarom u de financiering niet hebt verkregen. Alleen op deze manier voorkomt u eventuele onduidelijkheden en problemen.

 

Wilt u meer weten over bovenstaand onderwerp, of heeft dit betrekking op uw eigen situatie of op de situatie van iemand in uw naaste omgeving? Neem dan gerust contact op met Valkenburgh Advocaten en Mediators (043-323 34 54). Uiteraard kunt u ook mailen naar info@valkenburghadvocaten.nl.

Posted in: Vastgoed

Comments

No Responses to “Financieringsvoorbehoud bij het kopen van een woning”

No comments yet.

Laat een reactie achter