Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht

Algemene aansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, letselschade (schade als gevolg van verkeersongevallen, arbeidsongevallen en een medische kunstfout).

Gezondheidsrecht

Bestuurlijk gezondheidsrecht, Medisch tuchtrecht, Medische aansprakelijkheid, Ondernemen in de zorg, Privacy.

Arbeidsrecht

Arbeidsovereenkomsten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsgeschillen, reorganisaties, ontslag, overnames, concurrentie- en relatiebeding, werkgeversaansprakelijkheid.

Bank- en effectenrecht

Aansprakelijkheid van banken jegens beleggers, aansprakelijkheid van banken jegens kredietnemers, geschillen omtrent achtergestelde leningen, pand- en hypotheekrechten en borgtocht, aandelenlease.

Sociaal zekerheidsrecht

Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW), WIA/WAO, Wajong, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wlz, Jeugdwet en de Participatiewet.

Consumentenrecht

Consumentenkoop, BKR-registratie, koop op afstand via telefoon of internet, colportage (verkoop aan de deur), geldigheid van algemene voorwaarden bij consumentenovereenkomsten, koop van roerende en onroerende zaken zoals auto’s (BOVAG), garantie, energie-, internet- en telefoonabonnementen en reisovereenkomst.

kettingbotsing

Letselschade

Verkeersongevallen, Bedrijfsongevallen, Whiplash, Politieletsel, Vergoeding van medische kosten, Inkomensverlies of Smartengeld, Psychisch letsel.

Ambtenarenrecht

Ambtenarenrecht is eigenlijk het arbeidsrecht voor ambtenaren, of het nu om rijksambtenaren, gemeenteambtenaren of provincieambtenaren gaat. Tot 1 januari 2020 golden er voor ambtenaren speciale regels op het gebied van aanstelling en ontslag.  Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtpositie ambtenaren (WNRA) in werking getreden en valt een groot deel van alle ambtenaren nu onder het private arbeidsrecht, oftewel de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek aangaande het arbeidsrecht.

Incasso’s

Incasseren van geldvorderingen, beslag en executie, zekerheden uitwinnen.

Ondernemingsrecht

Fusies en overnames, bestuur en commissarissen, aandeelhouders(geschillen), herstructurering van ondernemingen en (overig) vennootschapsrecht.

Vastgoed

Huurrecht (woon- en bedrijfsruimte), bouwcontracten, bouwarbitrage, koop en verkoop, vergunningen.

Mediation

Echtscheidingsmediation, Conflictbemiddeling.

Bestuursrecht

Aanvragen van vergunning zoals bouw- of omgevingsvergunning, bezwaar maken tegen besluiten en beroep bij rechter, toetsing van algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dwangsom bij niet tijdig beslissen door bestuursorganen, handhaving zoals bestuursdwang, last onder dwangsom en bestuurlijke boete, voorlopige voorzieningen, wijzigen van bestemmingsplan, schadebesluiten, Wet open overheid(Woo).

Personen- en familierecht

Echtscheidingen, omgangsregelingen, opstellen ouderschapsplan, (wijziging en berekening van) kinder- en partneralimentatie, afwikkeling gemeenschap van goederen, huwelijkse voorwaarden, geregistreerd partnerschap en samenlevingscontract, uithuisplaatsing en ondertoezichtstelling, adoptie, curatele, bewindvoering en mentorschap, verbreking andere samenlevingsvormen.

Verzekeringsrecht

Totstandkoming en inhoud van de verzekeringspolis, algemene of bijzondere (polis)voorwaarden, mededelingsplicht bij aangaan van verzekering, premiebetaling, verrekening, dekking, eigen schuld of opzet, duur van verzekering en opzegging, second opinion, schadeverzekeringen zoals auto-, inboedel-, opstal-, rechtsbijstand- en reisverzekering, levensverzekeringen zoals overlijdensrisico- en uitvaartverzekering en zorgverzekering.