Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Wat houdt ambtenarenrecht in?

  • By:Content_MM

Ambtenarenrecht is eigenlijk het arbeidsrecht voor ambtenaren, of het nu om rijksambtenaren, gemeenteambtenaren of provincieambtenaren gaat. Tot 1 januari 2020, dus heel recent, golden er voor ambtenaren speciale regels op het gebied van aanstelling en ontslag. Verder hadden zij hun eigen rechtspositieregelingen. Het ambtenarenrecht kenmerkte zich vooral door eenzijdigheid: de overheidswerkgever stelde iemand eenzijdig aan en ontsloeg ook eenzijdig, door middel van een aanstellingsbesluit of ontslagbesluit. En hierbij ging het om besluiten op grond van de Algemene wet bestuursrecht. Geschillen over aanstelling, wijziging aanstelling en ontslag (en alles wat daar tussenin zat), moesten dus behandeld worden op grond van de procedures van de Algemene wet bestuursrecht: bezwaar bij de bezwaarschriftencommissie of afdeling bezwaarschriften, beroep bij de sector bestuursrecht van de rechtbank en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep.

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) in werking getreden en valt een groot deel van alle ambtenaren nu onder het private arbeidsrecht, oftewel de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek aangaande het arbeidsrecht. Dat betekent dat rijks- gemeente- en provincieambtenaren geen eigen rechtspositieregelingen meer hebben, maar onder de regels van het gewone arbeidsrecht vallen. Per 1 januari 2020 hebben zij geen aanstelling meer, maar een arbeidsovereenkomst, een tweezijdig overeenkomst dus. Daarnaast zijn een aantal specifieke regels overgenomen in cao’s: cao Rijk, cao Gemeenten, cao Provincies.

De ‘ambtelijke status’ en ook het begrip ‘ambtenaar’ verdwijnen niet. Daarnaast is en blijft de Ambtenarenwet 2017 van toepassing. In de Ambtenarenwet 2017 blijven onderwerpen als het integriteitsbeleid, het vervullen van vertrouwensfuncties, geheimhouding bepalingen en het beperken van grondrechten publiekrechtelijk geregeld.

Ook de werknemers in het openbaar onderwijs vallen onder de werking van de WNRA.

Een aantal groepen ambtenaren blijft uitgesloten van het private arbeidsrecht:

  • politieke ambtsdragers, leden van de Hoge Colleges van Staat ( Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman), leden van adviescolleges en zelfstandige bestuursorganen;
  • de rechterlijke macht: rechters, officieren van justitie en procureurs-generaal;
  • alle defensieambtenaren: zowel militair als burgerpersoneel;
  • alle politieambtenaren: politieagenten, rechercheurs en administratief en technisch personeel;
  • notarissen en gerechtsdeurwaarders.

Heeft u nog vragen over het ambtenarenrecht? Neem dan gerust contact op met Valkenburgh Advocaten & Mediators. Wij helpen u graag!

Posted in: Arbeidsrecht