Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
herinnering

Vorderingen innen: zo werkt het

  • By:MM-Beheer66T

Een constante cashflow is voor iedere onderneming cruciaal. Teveel onbetaalde facturen kunnen een bedrijf de kop kosten. Dat betekent dat met beleid moet worden omgegaan met de incasso van openstaande rekeningen. Daarbij komt het aan op de juiste timing én toonzetting. De incasso advocaten van Valkenburgh Advocaten hebben veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier incasseren van opeisbare vorderingen.

Incassotraject
Als u uw vordering uit handen geeft, begint het incassotraject meestal met een sommatiebrief (ingebrekestelling). Daarin wordt de debiteur nog één keer de gelegenheid geboden zijn rekening – met rente en kosten – te voldoen. Voldoet de schuldenaar (de debiteur) zijn schuld niet, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Het opstellen van een efficiënt incassotraject kan een hoop ellende (en dus kosten) besparen.

Incassokosten
Als een debiteur ten onrechte weigert te betalen en geen gehoor geeft aan een sommatiebrief, aanmaning of ingebrekestelling, dan kan het zo zijn dat die debiteur, afgezien van de hoofdsom en de wettelijke rente, ook de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is geworden.

Incasso kort geding
Wanneer een schuldenaar na sommatie niet tot betaling van de openstaande rekening overgaat, kan de schuldeiser een gerechtelijke incassoprocedure laten opstarten door een incasso advocaat. Dit kan in de vorm van een gewone rechtszaak (een bodemprocedure) of een incasso kort geding bij de voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) van de bevoegde rechtbank. Een incasso kort geding is een snelle en relatief gemakkelijke manier om een vordering door de rechter te laten vaststellen, waarna de vordering kan worden geïncasseerd.

Beslag leggen
In Nederland is het betrekkelijk eenvoudig om een schuldeiser, nog voordat de rechtbank in een procedure heeft geoordeeld dat hij een (opeisbare) vordering heeft, beslag te laten leggen op goederen van zijn schuldenaar. Zo’n beslag heet een conservatoir (in de zin van bewarend) beslag. De schuldeiser kan zich, nadat de rechter een vonnis heeft gewezen waarin zijn vordering is toegewezen, op het in beslag genomen goed verhalen. Als het vervolgens tot een procedure komt en de rechter de vordering toewijst, verandert het conservatoir beslag in een executoriaal beslag. De advocaten van advocatenkantoor Valkenburgh Advocaten zijn zeer ervaren in beslag leggen.

Beslag opheffen
Omdat de schuldenaar niet hoeft te worden gehoord op het verzoek te mogen leggen, wordt hij hier vaak pas mee geconfronteerd nadat het beslag is gelegd. De wet biedt hem daarom de mogelijkheid om via een advocaat in een kort geding opheffing van het beslag te vorderen. Als de rechter uiteindelijk oordeelt dat de vordering waarvoor conservatoir beslag is gelegd niet bestaat, is het beslag (achteraf gezien) ten onrechte gelegd: het is dan een onrechtmatig beslag.

Faillissement aanvragen
Wanneer een debiteur uw vordering niet voldoet, kan ervoor worden gekozen het faillissement aan te vragen. Met een faillissementsaanvraag kan geprobeerd worden om alsnog op een snelle en relatief goedkope manier tot betaling van de vordering of tot een betalingsregeling te komen. Een faillissementsaanvraag wordt ingediend bij de rechtbank waar de debiteur woont (bij natuurlijke personen) of gevestigd is (bij rechtspersonen). Een faillissementsaanvraag wordt door een advocaat ingediend door middel van een verzoekschrift.

Credit management
Soms is incasseren bulkwerk. Ook daarvoor kunt u terecht bij Valkenburgh Advocaten. Maar in veel gevallen is de incasso van een vordering geen standaardzaak, maar juist maatwerk. Het sturen van een standaard aanmaning heeft dan geen zin. Vaak gaat het ook om het behoud van uw relatie met een klant. Timing en toonzetting zijn vaak cruciaal. De incasso advocaten van Valkenburgh Advocaten in Maastricht hebben veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier op touw zetten van een persoonlijk incassobeleid (oftewel credit management).

Buitenlands vonnis
Nederlandse bedrijven die handelen met internationale partijen, kunnen te maken krijgen met rechtszaken in het buitenland. Zo’n procedure kan resulteren in een buitenlands vonnis tegen een bedrijf in Nederland. Een beslissing van een buitenlandse rechter kan niet zonder meer ten uitvoer worden gelegd in Nederland, tenzij dit op grond van een verdrag of EU-wetgeving is toegestaan. De incasso advocaten van Valkenburgh Advocaten hebben veel ervaring in het op een kostenefficiënte manier oplossen van zaken waarin sprake is van niet betaalde vorderingen. Ook bij de tenuitvoerlegging van buitenlandse vonnissen kunt u vertrouwen op de expertise van onze incasso advocaat.

Valkenburgh Advocaten incasso advocaten in Maastricht
Als u uw vordering of debiteurenportefeuille overdraagt aan een incasso advocaat van ons advocatenkantoor, dan weet u dat u dat doet aan een ervaren advocaat. Neem voor een vrijblijvend gesprek over incasso contact op met een incasso advocaat.

Posted in: Incasso’s