Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54

Het belang van goede notulen in een vergadering van appartementsrechteigenaars

  • By:Web_Admin

Iedere appartementseigenaar is automatisch lid van de vereniging van eigenaars (VvE). Dit lidmaatschap biedt toegang tot de algemene vergadering van appartementseigenaars. Iedere appartementseigenaar heeft stemrecht in de vergadering. De vergadering van eigenaars vormt het orgaan waar de gemeenschap van appartementseigenaars (= alle appartementseigenaars gezamenlijk) op democratische wijze besluiten kan nemen. Deze democratische wijze behelst onder andere de stemverhoudingen zoals die zijn vastgelegd in de statuten van de VvE. In de vergadering mogen appartementseigenaars hun eigen belang behartigen en mogen in dat kader ook hun stemgedrag inrichten in het licht van de te nemen besluiten.

Zulke besluiten komen tot stand aan de hand van een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten van de VvE niet anders bepalen.

De uitkomst van de stemming wordt opgenomen in de notulen van de vergadering. Hoewel de notulen geen woordelijke weergave zijn van al hetgeen tijdens een vergadering is gezegd, is het opstellen van goede notulen van groot belang. De notulen zijn vaak het belangrijkste en enige aanknopingspunt waar niet-aanwezigen een beeld van de genomen besluiten aan kunnen ontlenen. Het belang van goede notulen komt ook aan de orde bij de toets of het genomen besluit volgens de wettelijke uitgangspunten op een juiste wijze tot stand is gekomen.

Het is dus in het belang van de gehele vereniging van eigenaars om de stemverhoudingen en de (genomen) besluiten zo transparant en concreet mogelijk vast te leggen in de notulen. Indien u wordt benadeeld door een genomen besluit, bestaat de mogelijkheid dit besluit bij de rechter aan te vechten. Gelet op de korte termijnen is het van belang dat er dan zo spoedig mogelijk na de algemene vergadering van eigenaars contact wordt opgenomen met een specialist.

Manuela Delnoy-Garske en Jesse Simonis adviseren en procederen voor onder meer (besturen van) VvE’s en individuele appartementsrechteigenaars. Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact met hen opnemen via delnoy@varecht.nl en/of simonis@varecht.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 043-3233454.

Jesse Simonis

Posted in: Geen categorie