Bel ons: +31 (0)43 - 323 34 54
WIA

De WIA ingewikkeld? Ik leg het u uit! Deel I: de hoogte en de duur van uw WIA-uitkering.

  • By:MM-Beheer66T

Vorige week heb ik u in het kort een uitleg gegeven over de Wet Verbetering Poortwachter, vandaag vertel ik u graag meer over de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Ik zal vandaag ingaan op de hoogte en de duur van uw WIA-uitkering.

U kunt een WIA-uitkering aanvragen indien u door ziekte niet of minder kunt werken. Na 2 jaar (104 weken) ziekte betaalt uw werkgever uw loon niet meer door of uw Ziektewetuitkering stopt. Van belang is dat u tijdig uw WIA-uitkering aanvraagt, uiterlijk in de 93e week van uw ziekte, zodat u niet zonder inkomen komt te zitten.

De WIA valt uiteen in twee uitkeringen een Wga-uitkering en een IVA-uitkering. IVA staat voor: Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten. UWV kent alleen een IVA toe als u niet of nauwelijks kunt werken en er een kleine kans is dat u herstelt. Indien UWV van mening is dat u niet volledig en duurzaam arbeidsongeschikt bent, kunt u in aanmerking komen voor een Wga-uitkering indien u meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt geacht. WGA staat voor: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. U krijgt een WGA als u 2 jaar of langer ziek bent en (in de toekomst) kunt werken. De hoogte van uw uitkering bedraagt 70% van uw maatmanloon. Uw maatmanloon is uw loon dat u verdiende in de functie waaruit bent uitgevallen. De hoogte van de IVA-uitkering is 75% van uw maatmanloon. U ontvangt uw WIA-uitkering tot aan uw AOW-gerechtigde leeftijd, mits UWV u arbeidsongeschikt in de zin van de WIA blijft achten. Indien u niet in aanmerking komt voor een IVA-uitkering, wordt u regelmatig door UWV gekeurd en zal UWV steeds opnieuw beoordelen of u arbeidsongeschikt bent in de zin van de WIA en hoe hoog uw restverdiencapaciteit is.

Omdat in de Wga een WW-component zit, loopt de loongerelateerde WIA Wga-uitkering op een bepaald moment af, de datum staat in de WIA-beslissing van UWV genoemd. Tot die datum blijft de hoogte van de uitkering 70% van het WIA maandloon. Het maakt gedurende de loongerelateerde uitkeringsperiode voor de hoogte van uw uitkering niet uit of u 35 of 100% arbeidsongeschikt wordt bevonden. Dit wordt pas anders op het moment dat de loongerelateerde WIA Wga-uitkering afloopt. Op dat moment kijkt UWV of u uw restverdiencapaciteit benut en omzet in inkomen. U dient minimaal 50% van uw restverdiencapaciteit te benutten om in aanmerking te komen voor een WIA-loonaanvullingsuitkering. Hoe en met welke arbeid u uw restverdiencapaciteit benut, maakt niet uit. Verdient u niet minimaal 50% van uw restverdiencapaciteit, dan valt u terug op een WIA-vervolguitkering en wijzigt de hoogte van uw WIA-uitkering drastisch. De WIA-vervolguitkering is gebaseerd op uw arbeidsongeschiktheidspercentage en het wettelijk minimumloon. Indien u bijvoorbeeld 65-80% arbeidsongeschikt bent geacht in de zin van de WIA, dan is de hoogte van uw WIA-vervolguitkering 50,75% van het minimumloon. Komt u met de uitkering onder het sociaal minimum dat voor u geldt? Dan kunt u bij UWV een toeslag aanvragen.

Let op: Uw restverdiencapaciteit wordt bij elke (her)keuring vastgesteld en er dient dan direct bezwaar te worden aangetekend (uiterlijk 6 weken na datum verzending van het besluit van UWV), ondanks dat de effecten van het besluit pas later zich voordoen, anders staat uw restverdiencapaciteit vast. Zoals ik hierboven heb uitgelegd, is uw restverdiencapaciteit van belang op het moment dat de loongerelateerde WIA Wga-uitkering afloopt, omdat dan wordt gekeken of u in aanmerking komt voor een loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering. Indien u niet tijdig bezwaar aantekent, staat het besluit en dus uw restverdiencapaciteit vast en is in rechte niet meer aantastbaar, dit heet de leer van de formele rechtskracht van het besluit. Na de bezwaarprocedure kunt u er niet op achteruitgaan, dit is bepaald in het reformatio in peius-beginsel dat van toepassing is in bestuursrechtelijke procedures.

In mijn volgende artikel zal ik u uitleggen hoe UWV uw arbeidsongeschiktheidspercentage vaststelt.

Heeft u vragen over de WIA, uw rechten en plichten of de mogelijkheden om een besluit aan te tasten? Neem gerust contact met mij op via de mail: l.meys@valkenburghadvocaten.nl of telefonisch: 043-3233454. Ik help u graag verder.

Posted in: Arbeidsrecht